به ۳ طریق مقایسه انجام خواهیم داد:

۱-دوکالا با یک برند یکسان

۲-دو کالا با برند متفاوت و قیمت یکسان

۳-دو کالا با دو برند متفاوت

بسیار امید داریم که مفید واقع بشه انشالا..